(1)
Favreau, M. Parlons Maintenance. RFGI 1989, 8, 5-15.